Bérszámfejtő

Bérszámfejtés, Bérügyvitel

#

Megbízható, könnyen kezelhető és mindig naprakész! Az 1988 óta folyamatosan fejlesztett szoftverrel a bér­szám­fej­tés­sel kap­cso­la­tos va­la­men­­nyi te­vé­keny­ség elvégezhető (bé­rek szám­fej­té­se, TB el­lá­tá­sok bérszám­fej­té­se, szám­vi­te­li fel­adá­sok, SZJA el­szá­mo­lás, bérös­­sze­sí­tők, NYENYI lap, stb.).

Bérszámfejtő modulunk APEH és OEP engedéllyel rendelkezik.


Bérszámfejtés

A JDolBer számfejtés a jogszabályokban meghatározott összes bérezési formát kezeli (munkaviszony, megbízás, tiszteletdíj, honorárium, EKHO, stb).

Tekintve, hogy programunkat több, nagy létszámú cégnél is használják, lehetőség van a sorozat-feldolgozásra, ahogy egyéb moduljainkban is. Komplex, rugalmasan kezelhető szűrési feltételekkel beállítható, hogy egymás után (sorozatban) ajánlja fel a nyilvántartásban szereplő munkavállalókat. Egy munkavállalóhoz a teljes számfejtésen felül tartozhat még akár 34 rész (hóközi) számfejtés is.

Kényelmi funkciók egész sora szerepel a JDolBer rendszerben, mint pl. a Bruttósítás, ahol elég egy kis ablakban kitölteni a dolgozónak adandó nettó összeget (pl. jutalom) és a program kiszámolja, adott dolgozó összes adatát figyelembe véve, hogy milyen bruttó összeget kell majd számfejteni a kívánt nettó összeg eléréséhez. Majd, ha szükséges, a megadott jogcímet és a bruttó összeget beteszi a számfejtendő tételek közé.

Rugalmasak a pénzmozgási jogcímek is, amelyekbe paraméterezéssel szinte bármilyen matematikai algoritmus kezelése megvalósítható. Fontos, hogy a szoftver ellenőrzi az adatokat már az adatrögzítéskor is. A jogszabályoknak megfelelően természetesen lehetőség van az utólagos korrekciókra, valamint a költséghely / költségnem szerinti bérfeladásra, akár elektronikus úton is. Fejlett import és export funkciók, külső rendszerek felől adatfogadás, illetve küldési opciók. Referenciákkal rendelkezünk Magyarország legnagyobb vállalatirányítási és pénzügyi rendszereivel kapcsolatban (pl.: SAP, SAP One, J.D.Edwards, Navision, Libra, Tűsz, Volánelektronika, Saldo, Computrend, Újalgoritmus, stb.) Teljeskörűen támogatott a táppénzszámfejtés, a jogosultságok megállapítása, a betegszabadság számfejtése.

A JDolBer rendszer országos APEH és OEP engedéllyel rendelkezik, így Önöknek erre már nincs szüksége külön!

A JDolBer HR rendszerhez hasonlóan itt is maximálisan támogatottak a riport- és listakészítési lehetőségek. Fixlisták, előre gyártott sablonok használhatók, de bármilyen feltétel és rendezettség szerint hozhatunk létre új listákat is. A listakép is szabadon definiálható, a végeredmény pedig a szokott módon adható tovább elektronikus formában is (html, doc, xls…)


A jogszabályok teljes körű ismerete

A jogszabályok teljes körű ismerete

A rend­szer a ha­tá­lyos jog­sza­bály­ok alap­ján ke­ze­li:

 • A sze­mé­lyi jö­ve­de­lem­adót
 • A tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tá­si ki­fi­ze­té­se­ket
 • Já­ru­lé­ko­kat (mun­ka­vál­la­lói, mun­ka­adói, egész­ség­ügyi hoz­zá­já­ru­lás), cég­adót stb.
 • A le­til­tá­so­kat, tar­to­zá­so­kat, kü­lön­fé­le át­uta­lá­so­kat
 • Béren kívüli juttatások (étkezés, ruhapénz, önkéntes eü- és nyugdíjpénztárak, üdülési-csekk)
 • A dol­go­zó jö­ve­del­mé­nek egye­di el­szá­mo­lá­sát és nyil­ván­tar­tá­sát
 • Az al­kal­mi, vagy fő­ál­lá­son kí­vü­li mun­ka­vég­zés dí­ja­zá­sát (to­váb­bi mun­ka­vi­szony, meg­bí­zá­sos jog­vi­szony)
 • A tu­laj­do­no­si (ta­gi) jog­vi­szonyt
 • Egyéni vállalkozók
 • Kül­föld­ön adó­zók ke­ze­lé­se
 • EKHO, EHO, START kártyások kezelése, stb.
 • Speciális egyházi járulékok kezelése

Könnyen kezelhető, kifogyhatatlan jogcímek!

A JDolBer Bér rendszer esetén nem fordulhat elő az az eset, hogy kifutna a felhasználható jogcímekből. A ki­fi­ze­té­si, le­vo­ná­si jog­cí­mek kó­dol­tak. A kód­rend­szer ru­gal­ma­san al­kal­maz­ko­dik a bér­szám­fej­tés he­lyi sa­já­tos­sá­ga­i­hoz. A jogcímek algoritmusaihoz megfelelő jogosultsággal a felhasználók is hozzáférhetnek.

Jogcímek

Sorozatfeldolgozások

Sorozatfeldolgozások, automatizmusok

A bér­szám­fej­tés igény sze­rint tör­tén­het egye­di­leg (egy dol­go­zó tel­jes szám­fej­té­se), vagy so­ro­zat­ban (a tel­jes adat­be­vi­tel és el­len­őr­zés után au­to­ma­ti­ku­san). Egy dol­go­zó­nak egy hó­nap­ban akár 35 önál­ló szám­fej­té­se is le­het. A rend­szer biz­to­sít­ja az SZJA kor­rekt le­vo­ná­sát, az utó­la­gos kor­rek­ci­ók ke­ze­lé­sét, hóközi-, kü­lön ju­ta­lom vagy pré­mi­um ki­fi­ze­té­se­ket stb.

A dol­go­zók ha­von­ta rend­sze­re­sen elő­for­du­ló pénz­moz­gá­si jog­cí­me­it, azok lejáratát, részleteit, teljesítési sorrendjét a jogszabályoknak megfelelően a rend­szer nyil­ván­tart­ja, a szám­fej­tés so­rán au­to­ma­ti­ku­san ke­ze­li. Így csak az ese­ti ki­fi­ze­té­sek ke­rül­nek ma­nu­á­lis be­vi­tel­re. Ezt kö­ve­tő­en a szám­fej­tés au­to­ma­ti­kus. A ha­tá­ro­zott ide­jű vagy ös­­sze­gű le­vo­ná­si jog­cí­me­ket a rend­szer ad­mi­niszt­rál­ja.

Lehetőség van a bérek összegszerű, vagy százalékos megosztására, különböző számlaszámokra való utalására.

Szab­vá­nyo­san utal­vá­nyoz­hat­juk a szám­fej­tett bért, vagy egy ré­szét (pl. tar­tás­díj, GYES, le­til­tá­sok). A ban­ki adat­hor­do­zók (fájlba) a kí­vánt for­má­ban el­ké­szít­he­tők. Egy hó­na­pon be­lül kor­lát­lan szám­ban ké­szít­he­tő utal­vá­nyo­zás, il­let­ve az ah­hoz tar­to­zó lis­ta vagy utaló fájl. Az uta­ló prog­ram a meg­fe­le­lő formá­tum­ban ál­lít­ja elő­ az is­mert ban­kok­nak az adatfájlokat az elektronikus uta­lá­sá­hoz, az el­fo­ga­dott kí­sé­rő­jegy­zék­kel együtt. 


Bérfeladás elektronikusan

A számfejtés(ek) után a rend­szer el­ké­szí­ti a szám­fej­tett bé­rek át­vé­tel­ének el­is­me­ré­sé­re szol­gá­ló pa­pí­ro­kat (egye­di és/vagy cso­por­tos), a „bércetlit”, a cím­let­jegy­zé­ket, a bér­ös­­sze­sí­té­se­ket, le­vo­ná­sok lis­tá­ját stb. El­ké­szít­he­tő a pon­tos költ­ség­hely/költségnem szám­la­szám fel­adás, amely igény ese­tén au­to­ma­ti­ku­san át­ad­ha­tó a köny­ve­lé­si rend­szer fe­lé, akár projektek szerint megbontva. A rend­szer el­len­őr­zi, hogy min­den dol­go­zó szám­fej­té­se rend­ben meg­tör­tént-e, probléma esetén a szám­fej­tés korlátlanul ja­vít­ha­tó.

A bér­fel­adás a köny­ve­lés fe­lé tör­tén­het ké­zi vagy elekt­ro­ni­kus úton. A Bér­fel­adó prog­ram se­gít­sé­gé­vel több­fé­le bér­fel­adás el­ké­szít­he­tő. A vál­la­lat­irá­nyí­tá­si és pénz­ügyi rend­sze­rekkel az ös­­sze­kö­tés meg­va­ló­sít­ha­tó. A bér­ös­­sze­sí­tő prog­ram el­ké­szí­ti az adó- és járulékbe­val­lá­sok­hoz szük­sé­ges nyom­tat­vá­nyo­kat. Az Összesítő Bevallás lét­szám és ös­­szeg ada­ta­it, il­let­ve az Önellenőrzési Lap ada­ta­it is tud­juk szol­gál­tat­ni.

Szin­tén ez a prog­ra­munk ké­szí­ti el az egész­ség­ügyi hoz­zá­já­ru­lás dol­go­zón­kén­ti automatikus kiszámítását és a cég­szin­tű ös­­sze­sí­té­st.

Bérfeladás

Adóbevallás

Havi adóbevallás könnyedén!

A dol­go­zó szám­fej­tett bé­ré­nek tet­sző­le­ges idő­szak­ra szó­ló, té­te­les és ös­­sze­vont jog­cí­mek sze­rin­ti ki­gyűj­té­sét biz­to­sít­ja ha­vi bon­tás­ban, ös­­sze­sen és átlagosan. Az ada­tok ki­nyom­tat­ha­tók és ar­chi­vál­ha­tók.

A rend­szer a min­den­kor ér­vé­nyes jog­sza­bály­ok alap­ján el­ké­szí­ti az éves sze­mé­lyi jö­ve­de­lem­adó el­szá­mo­lást, jö­ve­de­lem­iga­zo­lást, ki­lé­pők pa­pír­ja­it stb. En­nek ke­re­té­ben a dol­go­zó fe­lé és az NAV fe­lé tör­té­nő el­szá­mo­lást min­den jog­vi­szony ese­té­ben korrektül kezeli. El­ké­szít­he­tő a járulék-elszámolási lap, il­let­ve a NYENYI lap és a TB fe­lé fileban vagy pa­pí­ron je­lent­he­tő­k.

A bérszámfejtési modulba elkészíthetők az önellenőrzéses bérszámfejtési tételek is, amiből a havi adóbevalló modulunk automatikusan elkészíti a megfelelő helyesbítő adóbevallásokat is. A rend­szer el­ké­szí­ti a NAV fe­lé a mindenkor törvényben előirt adatszolgáltatást XML formátumban, melyet az Ügyfélkapu segítségével lehet átadni

Kérje ingyenes szoftverbemutatónkat!

Szoftvereinket bemutatjuk az Önök telephelyén. A bemutató kötelezettség-, és díjmentes.