JDolBer PS

JDolBer PS Integrált Közszolgálati HR rendszer

#

A JDolBer PS Integrált Közszolgálati HR rendszer a Kttv, Ktv, Ktjv, Kjt, Mt, Ptk törvények elvárásainak teljes mértékben megfelelő humánpolitikai szakértői szoftver.Praktikum és kényelem

 • Egyszeres adattárolás”: A JDolBer rendszer a nyilvántartott dolgozót ún, személyi azonosítóval látja el, melynek segítségével egy esetleges ki- és belépés kapcsán nem szükséges a dolgozót ismét felvenni a rendszerbe. Ezzel a megoldással teljesen kizárt a dupla személy nyilvántartása, melynek eredményeképpen a személyi állománnyal kapcsolatos lekérdezéseink áttekinthetőek
 • Automatikus besorolási és előmeneteli rendszer: a program a bevitt adatok alapján automatikusan elvégzi a dolgozó besorolását, ezáltal kiszámítja a pontos illetményt, figyelembe véve pl. a vezetői munkakört, illetve a címadományozást. A rendszer a besorolás mellett a kulcsszámo(ka)t is automatikusan megjeleníti
 • Különböző szolgálati és esedékességi idők automatikus számítása: a program a bevitt adatok alapján automatikusan kiszámítja a különböző jogosító időket, úgy mint pl.: a közszolgálati jogviszony kezdő dátumát, a közigazgatási gyakorlatot, végkielégítés kezdetét, következő átsorolás időpontját stb.
 • Közszolgálati előmeneteli naptár (teljes életpályára vonatkozóan): a jogszabályokban és a belső szabályokban megkövetelt, a dolgozó teljes életpályájához tartozó kötelező teendők, események megjelenítése, végrehajtása és ellenőrzése a belépéstől a nyugdíjazásig. Be- és átsorolások, minősítések, jubileumi jutalmak, szakvizsgák, hiánypótlások (vagyonnyilatkozatok, erkölcsi bizonyítványok), nyugdíjazás
 • Sorozat feldolgozások: Egyszerre több közalkalmazottat, kormánytisztviselőt, köztisztviselőt és munkavállalót érintő feladatok elkészítésének lehetőségét biztosítja a program "egy gombnyomással", mint pl.
  • az éves szabadság megállapítása
  • éves cafeteria keret megállapítása
 • Dolgozói információs adatok: A program „egy képernyőn” egyszerűen áttekinthető módon időrendben megjelenítve összegzi a dolgozóra vonatkozó legfontosabb adatokat, mely segítséget nyújt pl. a rögzített adatok ellenőrzéséhez. Ilyen adat lehet a dolgozó szervezeti egysége, besorolása, fizetési osztálya, fokozata, illetménye, iskolai végzettségei, nyelvtudásai stb.
 • Idősoros adattárolás és megjelenítés: segítségével időrendben megjeleníthetők és lekérdezhetők a dolgozóhoz tartozó adatváltozások pl.: névváltozás, illetmény, szervezeti egység, beosztás, besorolás, előmenetel stb. változása, a Ktv. különböző időpontokban érvényes előírásainak figyelembevétele mellett, valamint a program a dolgozó belépésétől egészen a kilépéseig tárolja a különböző kinevezés módosításokat, lehetővé téve akár azt is, hogy egy régi kinevezés nyomtatvány bármikor kinyomtatható legyen
 • Dolgozói irattár: az irattárban egyszerűen és könnyen rendszerezhetően tárolhatóak és megjeleníthetőek a dolgozó akár hozott (referencia levél, bizonyítvány másolat, akár a JDolBer programmal készített (kinevezés, munkaszerződés, módosítás stb.) dokumentumai
 • Alap- és szakvizsgák kezelése: A program a szükséges adatok kezelésén és a jogszabályban meghatározott előmeneteli szabályokon túl, pl. automatikusan kiszámítja a vizsgák letételének határidejét, kezeli a vizsgákhoz kapcsolódó költséget
 • Minősítési rendszer: A rendszer alkalmas a dolgozó minősítéseit a KTTV törvény szabályozásának megfelelően teljes körűen kezelni a besorolások csúsztatását is beleértve. A minősítés mellett a rendszer kezeli a dicséretek, kitüntetések, jutalmazások, megrovás, figyelmeztetés, fegyelmi eljárás adatait is
 • Távollét és szabadság controlling: dolgozók éves szabadság keretének, időarányos szabadság adatainak automatikus kiszámítására, illetve pl. a dolgozó által kivehető normál szabadság, tanulmányi szabadság és egyéb pótszabadságok kezelésére, automatikus kiszámítására nyílik lehetőség, minden törvényi környezetben
 • Vezetői megbízás, címadományozás: a program a jogszabályoknak és azok hatályos állapotának megfelelően kezeli az adományozható vezetői megbízás és címadományozás elemeit, automatikusan kiszámítja a hozzá tartozó illetményt és megjeleníti a kulcsszámot
 • Kötelező továbbképzés modul: a program az érvényben lévő 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet alapján automatikusan kiszámítja a kötelezően megszerzendő pontok arányát, illetve nyilvántartási lehetőséget nyújt adott dolgozó képzéseinek és a képzésen megszerzett pontjainak nyilvántartására. A nyilvántartott adatokon túl az általános lekérdező segítségével pl. előállítható egy képzési lista, vagy éppen a nyomtatványkezelő funkcióval egy „egyenleg elszámoló” nyomtatvány
 • Tudásmenedzsment modul: a kötelező továbbképzésen felül a munkatárs oktatásainak, továbbképzésének, fejlesztési tervének, továbbtanulási szándékának pontos nyilvántartására és tervezése nyújt a program lehetőséget
 • Nyilatkozatok és NBH ellenőrzés kezelése: Vagyonnyilatkozat és vagyonnyilatkozatra kötelezett munkakör, valamint NBH ellenőrzés adatainak kezelése
 • „Közszolgálati” Cafeteria: A Cafeteria és webCafeteria modulok segítségével lehetőség nyílik a
  • Juttatások nyilvántartására
  • Adott időszakra történő keretösszeg kalkulációjára és a felvett juttatások figyelésére
  • Az egyéni Cafeteria tervek elkészítésére, nyomtatására egy lépésben akár az összes munkavállaló számára
  • Adatok átadására a JDolBer Bér- és TB számfejtő rendszer számára
  • Web alapú nyilatkoztatásra és Cafeteriával kapcsolatos információk, egyenlegek gyors áttekintésére

Rugalmasság és pontosság

 • Nyomtatványkezelés és felhasználói körlevélkészítés: A kötelező nyomtatványokat (kinevezés, átsorolás, jogviszony megszüntetés, stb.) a szoftver elkészíti, de lehetőség van a felhasználó által egyszerűen összeállítható körlevelek és egyéb nyomtatványok (sétapapír) elkészítésére is
 • Általános lekérdező és riportkészítő modul: Döntés előkészítést, nyomon követést segítő beépített és szabadon konfigurálható listákat tartalmazó riportkészítő modul. Az általános lekérdező és összesítő olyan, Ön vagy munkatársai által paraméterezhető program, mely a humánpolitikai- és bérfolyamatokkal kapcsolatos külső és belső adat-szolgáltatást, döntés-előkészítést, tervezést, elemzést hatékonyan segíti. A felhasználó igényei szerinti tételes és összesítő listák készíthetők, melyek segítségével a kiválthatóak a kézi kigyűjtések. A modul főbb jellemzői:
  • Az összes rendelkezésre álló bér, TB és humánpolitikai adat elérhető, szűrhető tetszőleges formában
  • Az elkészülő táblák, listák rendezettsége és összegfokozatai tetszőlegesen beállíthatók
  • Az elkészülő táblákon, listákon az összes fenti adat megjeleníthető, a felhasználó által meghatározott oszlop sorrendben és tartalomban
  • Az összeállított lekérdezések lementhetők és későbbi időpontban újra futtathatók. Alaphelyzetben a felhasználó a saját és lementett lekérdezéseit használhatja, de lehetőség van sablonok előállítására is
  • Listák mentése HTML formában
  • Listák eredményének E-Mail-ben HTML mellékletként elküldése tetszőleges címre
  • Közvetlen adatátadási lehetőség Excel, Word, Access programnak
  • Az adatátadó program automatikusan elindítja a Word vagy Excel alkalmazást, és azokban megjeleníti az adatokat
  • A Word programnak átadott adatok adatmezőkként jelennek meg és beilleszthetőek egy tetszőleges dokumentumba a körlevél funkció segítségével. Így pillanatok alatt elkészíthető és kinyomtatható egy tetszőleges, aktuális adatokat tartalmazó körlevél
  • Az Excel programnak, oszlop és érték (karakteres, numerikus, dátum) helyesen átadott adatok tovább feldolgozhatók
 • Jelentések elkészítése: A program a jogszabályoknak megfelelően automatikusan előállítja pl. a KSA adatjelentéshez szükséges információkat, jelentős időt megspórolva ezzel az adatkigyűjtéssel
 • Státuszgazdálkodás (állásnyilvántartás) és helyettesítés menedzsment: A modul átfogó segítséget nyújt a státuszok (álláshelyek) kezelésében, a következő főbb jellemzők mellett:
  • Tárolja a szervezetet felépítő szervezeti egységeket, állománycsoportokat és munkaköröket (Pozíciókat, Állásokat)
  • Lehetőséget ad a munkakörökhöz kapcsolódó kompetenciák (alkalmasságok, szakértelmek) nyilvántartására
  • Kimutatja a szervezet feltöltöttségét, a munkakörök betöltöttségét, a betöltök kilétét
  • A szervezet felépítését, feltöltöttségét, munkakörök betöltöttségét könnyen átlátható fa struktúrában jeleníti meg, ahonnan a lényeges adatok azonnal leolvashatók
  • Organigram generálására, grafikus megjelenítése
  • A szervezeti felépítés adatainak változása időben nyomon követhető (új egységek kialakítása, átszervezés, feladatok átcsoportosítása a szervezeten belül, további szervezeti változásokkal összefüggő adatok)
  • A rendszer kezeli az engedélyezett létszám és engedélyezett bérkeret adatokat
  • Az adathalmazhoz a tény munkaügyi adatok automatikusan kapcsolódnak, így tetszőleges időpontokra kimutathatók az üres és a betöltött állások (egy állást több részmunkaidős is betölthet), valamint a felhasznált bérkeretek
  • Az álláshoz kapcsolható az elvi és a betöltő tényleges munkaköri leírása
 • Kötelező továbbképzés modul: a program az érvényben lévő 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet alapján automatikusan kiszámítja a kötelezően megszerzendő pontok arányát, illetve nyilvántartási lehetőséget nyújt adott dolgozó képzéseinek és a képzésen megszerzett pontjainak nyilvántartására. A nyilvántartott adatokon túl az általános lekérdező segítségével pl. előállítható egy képzési lista, vagy éppen a nyomtatványkezelő funkcióval egy „egyenleg elszámoló” nyomtatvány
 • Tudásmenedzsment modul: a kötelező továbbképzésen felül a munkatárs oktatásainak, továbbképzésének, fejlesztési tervének, továbbtanulási szándékának pontos nyilvántartására és tervezése nyújt a program lehetőséget
 • Előre feltöltött közszolgálati kontrolling listák: a rendszer előre kialakított módon több HR és gazdasági kontrolling listát is kínál. melyek segítségével pontosan lekérdezhetőek az intézményre jellemző pl.: statisztikai vagy éppen a fluktuációs adatok
 • Előre feltöltött kódszótárak: a jogszabályok alapján a JDolBer Humánügyviteli rendszer leprogramozottan, illetve segédadattárában alapból kínálja a jogszabályoknak megfelelő megnevezéseket, jelentősen megkönnyítve és meggyorsítva ezzel a program bevezetését, valamint szakmai segítséget is nyújt a program használatához
 • Több cég, intézmény, igazgatóság egyidejű országos kezelése: a program egyidejűleg, országos szinten tudja kezelni a különböző pl. igazgatóságokhoz tartozó munkavállalókat, melynek jellemzői a következők:
  • Duplikáció mentes dolgozói nyilvántartás
  • Egyszerű, intézményenkénti és globális adatkezelési és lekérdezési lehetőség
  • Egységes nyomtatvány arculat
  • Egy önálló központi adatbázis
  • A társintézményekre vonatkozó törvények egy rendszerben történő kezelése

Kérje ingyenes szoftverbemutatónkat!

Szoftvereinket bemutatjuk az Önök telephelyén. A bemutató kötelezettség-, és díjmentes.