JDolBer PS Közszolgálati HR rendszer
A JDolBer PS Integrált Közszolgálati HR rendszer a Kttv, Ktv, Ktjv, Kjt, Mt, Ptk törvények elvárásainak teljes mértékben megfelelő humánpolitikai szakértői szoftver.
JDolBer HR a Költségvetési Intézmények számára

Kompetencia alapú, integrált, humán erőforrás gazdálkodási rendszer. A JDolBer HR speciálisan napjaink HR szakemberei részére kifejlesztett szoftver.
Komplex tudása, funkciói lefedik a kórházak, egyetemek, kormányzati és önkormányzati szektor teljes tárházát!
Felépítése moduláris, amely az összes, humán erőforrás gazdálkodás területén alkalmazott munkafolyamat elvégzésére lehetőséget nyújt, beleértve a Munkaügyi és a Humánpolitikai feladatok elvégzését is.

Automatikus besorolási és előmeneteli rendszer

A program a bevitt adatok alapján automatikusan elvégzi a dolgozó besorolását, ezáltal kiszámítja a pontos illetményt, figyelembe véve pl. a vezetői munkakört, illetve a címadományozást. A rendszer a besorolás mellett a kulcsszámo(ka)t is automatikusan megjeleníti.

A program a bevitt adatok alapján automatikusan kiszámítja a különböző jogosító időket, úgy mint pl.: a közszolgálati jogviszony kezdő dátumát, a közigazgatási gyakorlatot, végkielégítés kezdetét, következő átsorolás időpontját stb.

Különböző szolgálati és esedékességi idők automatikus számítása

Közszolgálati előmeneteli naptár

A teljes életpályára vonatkozóan! A jogszabályokban és a belső szabályokban megkövetelt, a dolgozó teljes életpályájához tartozó kötelező teendők, események megjelenítése, végrehajtása és ellenőrzése a belépéstől a nyugdíjazásig. Be- és átsorolások, minősítések, jubileumi jutalmak, szakvizsgák, hiánypótlások (vagyonnyilatkozatok, erkölcsi bizonyítványok), nyugdíjazás.

Praktikum és kényelem
 • Egyszeres adattárolás: A JDolBer rendszer a nyilvántartott dolgozót ún, személyi azonosítóval látja el, melynek segítségével egy esetleges ki- és belépés kapcsán nem szükséges a dolgozót ismét felvenni a rendszerbe. Ezzel a megoldással teljesen kizárt a dupla személy nyilvántartása, melynek eredményeképpen a személyi állománnyal kapcsolatos lekérdezéseink áttekinthetőek
 • Sorozat feldolgozások: Egyszerre több közalkalmazottat, kormánytisztviselőt, köztisztviselőt és munkavállalót érintő feladatok elkészítésének lehetőségét biztosítja a program “egy gombnyomással”, mint pl.
  • az éves szabadság megállapítása
  • éves cafeteria keret megállapítása
 • Dolgozói információs adatok: A program „egy képernyőn” egyszerűen áttekinthető módon időrendben megjelenítve összegzi a dolgozóra vonatkozó legfontosabb adatokat, mely segítséget nyújt pl. a rögzített adatok ellenőrzéséhez. Ilyen adat lehet a dolgozó szervezeti egysége, besorolása, fizetési osztálya, fokozata, illetménye, iskolai végzettségei, nyelvtudásai stb.
 • Idősoros adattárolás és megjelenítés: segítségével időrendben megjeleníthetők és lekérdezhetők a dolgozóhoz tartozó adatváltozások pl.: névváltozás, illetmény, szervezeti egység, beosztás, besorolás, előmenetel stb. változása, a Ktv. különböző időpontokban érvényes előírásainak figyelembevétele mellett, valamint a program a dolgozó belépésétől egészen a kilépéseig tárolja a különböző kinevezés módosításokat, lehetővé téve akár azt is, hogy egy régi kinevezés nyomtatvány bármikor kinyomtatható legyen
 • Dolgozói irattár: az irattárban egyszerűen és könnyen rendszerezhetően tárolhatóak és megjeleníthetőek a dolgozó akár hozott (referencia levél, bizonyítvány másolat, akár a JDolBer programmal készített (kinevezés, munkaszerződés, módosítás stb.) dokumentumai
 • Alap- és szakvizsgák kezelése: A program a szükséges adatok kezelésén és a jogszabályban meghatározott előmeneteli szabályokon túl, pl. automatikusan kiszámítja a vizsgák letételének határidejét, kezeli a vizsgákhoz kapcsolódó költséget
 • Minősítési rendszer: A rendszer alkalmas a dolgozó minősítéseit a KTTV törvény szabályozásának megfelelően teljes körűen kezelni a besorolások csúsztatását is beleértve. A minősítés mellett a rendszer kezeli a dicséretek, kitüntetések, jutalmazások, megrovás, figyelmeztetés, fegyelmi eljárás adatait is
 • Távollét és szabadság controlling: dolgozók éves szabadság keretének, időarányos szabadság adatainak automatikus kiszámítására, illetve pl. a dolgozó által kivehető normál szabadság, tanulmányi szabadság és egyéb pótszabadságok kezelésére, automatikus kiszámítására nyílik lehetőség, minden törvényi környezetben
 • Vezetői megbízás, címadományozás: a program a jogszabályoknak és azok hatályos állapotának megfelelően kezeli az adományozható vezetői megbízás és címadományozás elemeit, automatikusan kiszámítja a hozzá tartozó illetményt és megjeleníti a kulcsszámot
 • Kötelező továbbképzés modul: a program az érvényben lévő 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet alapján automatikusan kiszámítja a kötelezően megszerzendő pontok arányát, illetve nyilvántartási lehetőséget nyújt adott dolgozó képzéseinek és a képzésen megszerzett pontjainak nyilvántartására. A nyilvántartott adatokon túl az általános lekérdező segítségével pl. előállítható egy képzési lista, vagy éppen a nyomtatványkezelő funkcióval egy „egyenleg elszámoló” nyomtatvány
 • Tudásmenedzsment modul: a kötelező továbbképzésen felül a munkatárs oktatásainak, továbbképzésének, fejlesztési tervének, továbbtanulási szándékának pontos nyilvántartására és tervezése nyújt a program lehetőséget
 • Nyilatkozatok és NBH ellenőrzés kezelése: Vagyonnyilatkozat és vagyonnyilatkozatra kötelezett munkakör, valamint NBH ellenőrzés adatainak kezelése
 • „Közszolgálati” Cafeteria: A Cafeteria és webCafeteria modulok segítségével lehetőség nyílik a
  • Juttatások nyilvántartására
  • Adott időszakra történő keretösszeg kalkulációjára és a felvett juttatások figyelésére
  • Az egyéni Cafeteria tervek elkészítésére, nyomtatására egy lépésben akár az összes munkavállaló számára
  • Adatok átadására a JDolBer Bér- és TB számfejtő rendszer számára
  • Web alapú nyilatkoztatásra és Cafeteriával kapcsolatos információk, egyenlegek gyors áttekintésére
Rugalmasság és pontosság
 • Nyomtatványkezelés és felhasználói körlevélkészítés: A kötelező nyomtatványokat (kinevezés, átsorolás, jogviszony megszüntetés, stb.) a szoftver elkészíti, de lehetőség van a felhasználó által egyszerűen összeállítható körlevelek és egyéb nyomtatványok (sétapapír) elkészítésére is
 • Általános lekérdező és riportkészítő modul: Döntés előkészítést, nyomon követést segítő beépített és szabadon konfigurálható listákat tartalmazó riportkészítő modul. Az általános lekérdező és összesítő olyan, Ön vagy munkatársai által paraméterezhető program, mely a humánpolitikai- és bérfolyamatokkal kapcsolatos külső és belső adat-szolgáltatást, döntés-előkészítést, tervezést, elemzést hatékonyan segíti. A felhasználó igényei szerinti tételes és összesítő listák készíthetők, melyek segítségével a kiválthatóak a kézi kigyűjtések. A modul főbb jellemzői:
  • Az összes rendelkezésre álló bér, TB és humánpolitikai adat elérhető, szűrhető tetszőleges formában
  • Az elkészülő táblák, listák rendezettsége és összegfokozatai tetszőlegesen beállíthatók
  • Az elkészülő táblákon, listákon az összes fenti adat megjeleníthető, a felhasználó által meghatározott oszlop sorrendben és tartalomban
  • Az összeállított lekérdezések lementhetők és későbbi időpontban újra futtathatók. Alaphelyzetben a felhasználó a saját és lementett lekérdezéseit használhatja, de lehetőség van sablonok előállítására is
  • Listák mentése HTML formában
  • Listák eredményének E-Mail-ben HTML mellékletként elküldése tetszőleges címre
  • Közvetlen adatátadási lehetőség Excel, Word, Access programnak
  • Az adatátadó program automatikusan elindítja a Word vagy Excel alkalmazást, és azokban megjeleníti az adatokat
  • A Word programnak átadott adatok adatmezőkként jelennek meg és beilleszthetőek egy tetszőleges dokumentumba a körlevél funkció segítségével. Így pillanatok alatt elkészíthető és kinyomtatható egy tetszőleges, aktuális adatokat tartalmazó körlevél
  • Az Excel programnak, oszlop és érték (karakteres, numerikus, dátum) helyesen átadott adatok tovább feldolgozhatók
 • Jelentések elkészítése: A program a jogszabályoknak megfelelően automatikusan előállítja pl. a KSA adatjelentéshez szükséges információkat, jelentős időt megspórolva ezzel az adatkigyűjtéssel
 • Státuszgazdálkodás (állásnyilvántartás) és helyettesítés menedzsment: A modul átfogó segítséget nyújt a státuszok (álláshelyek) kezelésében, a következő főbb jellemzők mellett:
  • Tárolja a szervezetet felépítő szervezeti egységeket, állománycsoportokat és munkaköröket (Pozíciókat, Állásokat)
  • Lehetőséget ad a munkakörökhöz kapcsolódó kompetenciák (alkalmasságok, szakértelmek) nyilvántartására
  • Kimutatja a szervezet feltöltöttségét, a munkakörök betöltöttségét, a betöltök kilétét
  • A szervezet felépítését, feltöltöttségét, munkakörök betöltöttségét könnyen átlátható fa struktúrában jeleníti meg, ahonnan a lényeges adatok azonnal leolvashatók
  • Organigram generálására, grafikus megjelenítése
  • A szervezeti felépítés adatainak változása időben nyomon követhető (új egységek kialakítása, átszervezés, feladatok átcsoportosítása a szervezeten belül, további szervezeti változásokkal összefüggő adatok)
  • A rendszer kezeli az engedélyezett létszám és engedélyezett bérkeret adatokat
  • Az adathalmazhoz a tény munkaügyi adatok automatikusan kapcsolódnak, így tetszőleges időpontokra kimutathatók az üres és a betöltött állások (egy állást több részmunkaidős is betölthet), valamint a felhasznált bérkeretek
  • Az álláshoz kapcsolható az elvi és a betöltő tényleges munkaköri leírása
 • Kötelező továbbképzés modul: a program az érvényben lévő 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet alapján automatikusan kiszámítja a kötelezően megszerzendő pontok arányát, illetve nyilvántartási lehetőséget nyújt adott dolgozó képzéseinek és a képzésen megszerzett pontjainak nyilvántartására. A nyilvántartott adatokon túl az általános lekérdező segítségével pl. előállítható egy képzési lista, vagy éppen a nyomtatványkezelő funkcióval egy „egyenleg elszámoló” nyomtatvány
 • Tudásmenedzsment modul: a kötelező továbbképzésen felül a munkatárs oktatásainak, továbbképzésének, fejlesztési tervének, továbbtanulási szándékának pontos nyilvántartására és tervezése nyújt a program lehetőséget
 • Előre feltöltött közszolgálati kontrolling listák: a rendszer előre kialakított módon több HR és gazdasági kontrolling listát is kínál. melyek segítségével pontosan lekérdezhetőek az intézményre jellemző pl.: statisztikai vagy éppen a fluktuációs adatok
 • Előre feltöltött kódszótárak: a jogszabályok alapján a JDolBer Humánügyviteli rendszer leprogramozottan, illetve segédadattárában alapból kínálja a jogszabályoknak megfelelő megnevezéseket, jelentősen megkönnyítve és meggyorsítva ezzel a program bevezetését, valamint szakmai segítséget is nyújt a program használatához
 • Több cég, intézmény, igazgatóság egyidejű országos kezelése: a program egyidejűleg, országos szinten tudja kezelni a különböző pl. igazgatóságokhoz tartozó munkavállalókat, melynek jellemzői a következők:
  • Duplikáció mentes dolgozói nyilvántartás
  • Egyszerű, intézményenkénti és globális adatkezelési és lekérdezési lehetőség
  • Egységes nyomtatvány arculat
  • Egy önálló központi adatbázis
  • A társintézményekre vonatkozó törvények egy rendszerben történő kezelése
Humánerőforrás-gazdálkodás

Kompetencia alapú, integrált, humán erőforrás gazdálkodási rendszer. A JDolBer HR speciálisan napjaink HR szakemberei részére kifejlesztett szoftver. Felépítése moduláris, amely az összes, humán erőforrás gazdálkodás területén alkalmazott munkafolyamat elvégzésére lehetőséget nyújt, beleértve a Munkaügyi és a Humánpolitikai feladatok elvégzését is.

Általános lekérdező és riportkészítő

Az összes lekérdezési lehetőség, ami adott a külön HR, a Bér- és TB számfejtésnél, vagy bármely egyéb modulunknál, elérhető egyetlen összefogott felületről is. A rendszerben lévő ÖSSZES adatra szűrhetünk, kereshetünk, listába szervezhetjük azokat – tetszőlegesen!

Munkaidő-nyilvántartó és Keretgazdálkodó

Segítségével a Humánpolitikai programba berögzített dolgozók havi munkarenddel kapcsolatos és részletes munkaidő nyilvántartását készíttethetjük el. A programban nem csak a munkavállalók, hanem a megbízásosok, és a vállalkozók munkaideje is kezelhető.

Cafeteria

A JDolBer Cafeteria modul teljes körű Cafeteria megoldást kínál, amely a JDolBer Bér- és HR rendszereivel integrált egységet alkot.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.