JDolBer Bérszámfejtő szoftver
Megbízható, könnyen kezelhető és mindig naprakész!
  Manapság egy korszerű bérszámfejtő szoftvertől a minimális elvárás, hogy naprakész jogszabályi háttérrel, folyamatos frissítésekkel és stabilan működjön. Szinte már nem is elvárás, alapvetés.
Így a hangsúly a bérszámfejtési feladatok hatékony támogatásán, a technológián és az innováción van.
Az 1988 óta folyamatosan fejlesztett szoftverrel a bér­szám­fej­tés­sel kap­cso­la­tos va­la­men­­nyi te­vé­keny­ség elvégezhető (bé­rek szám­fej­té­se, TB el­lá­tá­sok bérszám­fej­té­se, szám­vi­te­li fel­adá­sok, SZJA el­szá­mo­lás, bérös­­sze­sí­tők, stb.).
Bérszámfejtő modulunk OEP engedéllyel rendelkezik.
JDolBer Bérszámfejtő szoftver

A JDolBer számfejtés a jogszabályokban meghatározott összes bérezési formát kezeli (munkaviszony, megbízás, tiszteletdíj, honorárium, EKHO, stb).

Tekintve, hogy programunkat több, nagy létszámú cégnél is használják, lehetőség van a sorozat-feldolgozásra, ahogy egyéb moduljainkban is. Komplex, rugalmasan kezelhető szűrési feltételekkel beállítható, hogy egymás után (sorozatban) ajánlja fel a nyilvántartásban szereplő munkavállalókat. Egy munkavállalóhoz a teljes számfejtésen felül tartozhat még akár 34 rész (hóközi) számfejtés is.

Kényelmi funkciók egész sora szerepel a JDolBer rendszerben, mint pl. a bruttósítás, ahol elég egy kis ablakban kitölteni a dolgozónak adandó nettó összeget (pl. jutalom) és a program kiszámolja, adott dolgozó összes adatát figyelembe véve, hogy milyen bruttó összeget kell majd számfejteni a kívánt nettó összeg eléréséhez. Majd, ha szükséges, a megadott jogcímet és a bruttó összeget beteszi a számfejtendő tételek közé.

Rugalmasak a pénzmozgási jogcímek is, amelyekbe paraméterezéssel szinte bármilyen matematikai algoritmus kezelése megvalósítható. Fontos, hogy a szoftver ellenőrzi az adatokat már az adatrögzítéskor is. A jogszabályoknak megfelelően természetesen lehetőség van az utólagos korrekciókra, valamint a költséghely / költségnem szerinti bérfeladásra, akár elektronikus úton is. Fejlett import és export funkciók, külső rendszerek felől adatfogadás, illetve küldési opciók. Referenciákkal rendelkezünk Magyarország legnagyobb vállalatirányítási és pénzügyi rendszereivel kapcsolatban (pl.: SAP, SAP One, J.D.Edwards, Navision, Libra, Saldo, Computrend, stb.) Teljeskörűen támogatott a táppénzszámfejtés, a jogosultságok megállapítása, a betegszabadság számfejtése.

A JDolBer rendszer országos OEP engedéllyel rendelkezik, így Önöknek erre már nincs szüksége külön!

A JDolBer HR rendszerhez hasonlóan itt is maximálisan támogatottak a riport- és listakészítési lehetőségek. Fixlisták, előre gyártott sablonok használhatók, de bármilyen feltétel és rendezettség szerint hozhatunk létre új listákat is. A listakép is szabadon definiálható, a végeredmény pedig a szokott módon adható tovább elektronikus formában is (html, doc, xls…)

A jogszabályok teljes körű ismerete

A rend­szer a ha­tá­lyos jog­sza­bály­ok alap­ján ke­ze­li:

  • A munkavállalót és munkáltatót terhelő adókat és já­ru­lé­ko­kat
  • A tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tá­si ki­fi­ze­té­se­ket
  • A le­til­tá­so­kat, tar­to­zá­so­kat, kü­lön­fé­le át­uta­lá­so­kat
  • Béren kívüli juttatásokat
  • A munkavállaló jö­ve­del­mé­nek egye­di el­szá­mo­lá­sát és nyil­ván­tar­tá­sát
  • A munkaviszonyon kívüli egyéb jogviszonyokat (pl.: meg­bí­zá­si jog­vi­szony)
  • A tu­laj­do­no­si (ta­gi) jog­vi­szonyt
  • Egyéni vállalkozókat
  • Kül­föld­ön adó­zókat
  • Speciális egyházi járulékokat
Könnyen kezelhető, kifogyhatatlan jogcímek!

A JDolBer Bér rendszer esetén nem fordulhat elő az az eset, hogy kifutna a felhasználható jogcímekből. A ki­fi­ze­té­si, le­vo­ná­si jog­cí­mek kó­dol­tak. A kód­rend­szer ru­gal­ma­san al­kal­maz­ko­dik a bér­szám­fej­tés he­lyi sa­já­tos­sá­ga­i­hoz. A jogcímek algoritmusaihoz megfelelő jogosultsággal a felhasználók is hozzáférhetnek.

Sorozatfeldolgozások, automatizmusok

A bér­szám­fej­tés igény sze­rint tör­tén­het egye­di­leg (egy dol­go­zó tel­jes szám­fej­té­se), vagy so­ro­zat­ban (a tel­jes adat­be­vi­tel és el­len­őr­zés után au­to­ma­ti­ku­san). Egy dol­go­zó­nak egy hó­nap­ban akár 35 önál­ló szám­fej­té­se is le­het. A rend­szer biz­to­sít­ja az SZJA kor­rekt le­vo­ná­sát, az utó­la­gos kor­rek­ci­ók ke­ze­lé­sét, hóközi-, kü­lön ju­ta­lom vagy pré­mi­um ki­fi­ze­té­se­ket stb.

A munkavállalók ha­von­ta rend­sze­re­sen elő­for­du­ló pénz­moz­gá­si jog­cí­me­it, azok lejáratát, részleteit, teljesítési sorrendjét a jogszabályoknak megfelelően a rend­szer nyil­ván­tart­ja, a szám­fej­tés so­rán au­to­ma­ti­ku­san ke­ze­li. Így csak az ese­ti ki­fi­ze­té­sek ke­rül­nek ma­nu­á­lis be­vi­tel­re. Ezt kö­ve­tő­en a szám­fej­tés au­to­ma­ti­kus. A ha­tá­ro­zott ide­jű vagy ös­­sze­gű le­vo­ná­si jog­cí­me­ket a rend­szer ad­mi­niszt­rál­ja.

Lehetőség van a bérek összegszerű, vagy százalékos megosztására, különböző számlaszámokra való utalására.

Szab­vá­nyo­san utal­vá­nyoz­hat­juk a szám­fej­tett bért, vagy egy ré­szét (pl. tar­tás­díj, GYED, le­til­tá­sok). A ban­ki adat­hor­do­zók a kí­vánt file-for­mátum­ban el­ké­szít­he­tők. Egy hó­na­pon be­lül kor­lát­lan szám­ban ké­szít­he­tő utal­vá­nyo­zás, il­let­ve az ah­hoz tar­to­zó lis­ta vagy utaló fájl. Az uta­ló prog­ram a meg­fe­le­lő formá­tum­ban ál­lít­ja elő­ az is­mert ban­kok­nak az adatfájlokat az elektronikus uta­lá­sá­hoz, az el­fo­ga­dott kí­sé­rő­jegy­zék­kel együtt.

Bérfeladás elektronikusan

A számfejtés(ek) után a rend­szer el­ké­szí­ti a szám­fej­tett bé­rek át­vé­tel­ének el­is­me­ré­sé­re szol­gá­ló pa­pí­ro­kat (egye­di és/vagy cso­por­tos), a „bércetlit”, a cím­let­jegy­zé­ket, a bér­ös­­sze­sí­té­se­ket, le­vo­ná­sok lis­tá­ját stb. El­ké­szít­he­tő a pon­tos költ­ség­hely/költségnem szám­la­szám fel­adás, amely igény ese­tén au­to­ma­ti­ku­san át­ad­ha­tó a köny­ve­lé­si rend­szer fe­lé, akár projektek szerint megbontva. A rend­szer el­len­őr­zi, hogy min­den dol­go­zó szám­fej­té­se rend­ben meg­tör­tént-e, probléma esetén a szám­fej­tés korlátlanul ja­vít­ha­tó.

A bér­fel­adás a köny­ve­lés fe­lé tör­tén­het ké­zi vagy elekt­ro­ni­kus úton. A Bér­fel­adó prog­ram se­gít­sé­gé­vel több­fé­le bér­fel­adás el­ké­szít­he­tő. A vál­la­lat­irá­nyí­tá­si és pénz­ügyi rend­sze­rekkel az ös­­sze­kö­tés meg­va­ló­sít­ha­tó. A bér­ös­­sze­sí­tő prog­ram el­ké­szí­ti az adó- és járulékbe­val­lá­sok­hoz szük­sé­ges nyom­tat­vá­nyo­kat. Az Összesítő Bevallás lét­szám és ös­­szeg ada­ta­it, il­let­ve az Önellenőrzési Lap ada­ta­it is tud­juk szol­gál­tat­ni.

Szin­tén ez a prog­ra­munk ké­szí­ti el az egész­ség­ügyi hoz­zá­já­ru­lás munkavállalónkénti automatikus kiszámítását és a cég­szin­tű ös­­sze­sí­té­st.

Havi adóbevallás könnyedén!

A munkavállaló szám­fej­tett bé­ré­nek tet­sző­le­ges idő­szak­ra szó­ló, té­te­les és ös­­sze­vont jog­cí­mek sze­rin­ti ki­gyűj­té­sét biz­to­sít­ja ha­vi bon­tás­ban, ös­­sze­sen és átlagosan. Az ada­tok ki­nyom­tat­ha­tók és ar­chi­vál­ha­tók.

A rend­szerrel el­ké­szí­thetők a min­den­kor ér­vé­nyes jog­sza­bály­oknak megfelelő jö­ve­de­lem­iga­zo­lások, ki­lé­péssel kapcsolatos dokumentumok, il­let­ve a BIKE (NYENYI) lap.

A bérszámfejtési modulban elkészíthetők az önellenőrzéses bérszámfejtési tételek is, amiből a havi adóbevalló modulunk automatikusan elkészíti a megfelelő helyesbítő adóbevallásokat és adatszolgáltatásokat.

Humánerőforrás-gazdálkodás

Kompetencia alapú, integrált, humán erőforrás gazdálkodási rendszer. A JDolBer HR speciálisan napjaink HR szakemberei részére kifejlesztett szoftver. Felépítése moduláris, amely az összes, humán erőforrás gazdálkodás területén alkalmazott munkafolyamat elvégzésére lehetőséget nyújt, beleértve a Munkaügyi és a Humánpolitikai feladatok elvégzését is.

Általános lekérdező és riportkészítő

Az összes lekérdezési lehetőség, ami adott a külön HR, a Bér- és TB számfejtésnél, vagy bármely egyéb modulunknál, elérhető egyetlen összefogott felületről is. A rendszerben lévő ÖSSZES adatra szűrhetünk, kereshetünk, listába szervezhetjük azokat – tetszőlegesen!

Munkaidő-nyilvántartó és Keretgazdálkodó

Segítségével a Humánpolitikai programba berögzített dolgozók havi munkarenddel kapcsolatos és részletes munkaidő nyilvántartását készíttethetjük el. A programban nem csak a munkavállalók, hanem a megbízásosok, és a vállalkozók munkaideje is kezelhető.

Cafeteria

A JDolBer Cafeteria modul teljes körű Cafeteria megoldást kínál, amely a JDolBer Bér- és HR rendszereivel integrált egységet alkot.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.